~porter stand 現場~ 

今日京都熱到爆炸! 仲要行上山買porter ! 
夏天黎一定中暑呀! 
不過京都porter stand 同我最fd , 同埋佢不時有特別野! 
所以我一定要去